08.04.2011 Anunt de achizitie a serviciilor de supraveghere a santieruluiNR. 399 /08.04.2011

ANUNT DE INTENTIE

 

 

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică de servicii « Servicii de  supraveghere a santierului » din cadrul proiectului : « MANAGEMENTUL EFICIENT AL ARIILOR PROTEJATE DIN MUNTII APUSENI, JUDETUL ALBA – cod proiect RO-0024, contract nr. 5/RO 0024/ 08.12.2009».

 

1.Obiectul contractului: Contract de servicii Servicii de supraveghere a santierului

2. Cod CPV 71247000-1 Supraveghere a lucrărilor de construcţii

3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: achizitie directa.

4.Sursa de finantare a contractului: Mecanismul Financiar SEE

5.Oferta depusă de ofertant trebuie sa cuprindă:

Propunere tehnica. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele revazute in Caietul de Sarcini.

Propunerea financiară – Formularul de oferta. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publică.

 

6.      Limba de redactare a ofertei: limba romana

7.      Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile

8.      Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA. Suma aferentă TVA-ului va fi explicată separat.

9.      Preţul ofertei este ferm în RON.

§        NU se accepta actualizarea pretului contractului.

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este: Pretul cel mai scazut.

 

11. NU se acceptă oferte alternative.

 

12. Documente care insotesc oferta: declaraţie privind eligibilitatea, declaraţia privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, copie certificat de inregistrare ORC, Certificat de atestare fiscala emis de Directie Generala a Finantelor Publice Judetene (original/ copie legalizata), Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (original/ copie legalizata), Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(original/ copie legalizata) /autorizatie de functionare/alte documente echivalente, propunerea tehnica si financiara. Ofertantii care au datorii la bugetul de stat sau bugetul local vor fi respinsi.

13. Adresa la cere se depune oferta: Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia, ROMÂNIA Tel/Fax : 0258813947, E - mail : cetmalbamont@yahoo.ro.

14. Data limită pentru depunerea ofertei: 20.04.2011 ora 10:00

15. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 20.04.2011 ora 11:00 la sediul CETM Albamont- Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia, ROMÂNIA

 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel/fax.: 0258813947.

 

 

Reprezentant legal

Moisa Vasile

Presedinte CETM Albamont


2011-04-08 11:25:51