09.06.2010 Anunţ de intenţie auditNR. 153/09.06.2010

 

 

ANUNT DE INTENTIE

 

 

            CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică  de servicii «Servicii de audit financiar » din cadrul proiectului  : « MANAGEMENTUL EFICIENT AL ARIILOR PROTEJATE DIN MUNTII APUSENI, JUDETUL ALBA – cod proiect RO-0024, contract  nr. 5/RO 0024/ 08.12.2009

 

1.Obiectul contractului: Contract de  servicii   Servicii de audit financiar: cod CPV 79212100-4

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: achizitie directa.

3.Sursa de finantare a contractului: Mecanismul Finaciar SEE

4.Oferta depusă de ofertant trebuie sa cuprindă:

Propunere tehnica. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele revazute in Caietul de Sarcini.

Propunerea financiară – Formularul de oferta. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publică.

 

5.      Limba de redactare a ofertei: limba romana

6.      Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile

7.      Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA. Suma aferentă TVA-ului va fi explicată separat. Pentru ofertele exprimate in moneda euro, echivalenta leu- euro va fi efectuata la cursul inforeuro valabil pentru luna iunie anul 2010, adica 1 euro=4,1646 RON.

8.      Preţul ofertei este ferm în RON.

§        NU se accepta actualizarea pretului contractului.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este: Pretul cel mai scazut.

 

10. NU se acceptă oferte alternative.

 

11. Documente care insotesc oferta: declaraţie privind eligibilitatea, declaraţia privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, propunerea tehnica si financiara.

12. Documente care urmeaza a fi prezentate la contractare de catre ofertantul castigator: Certificat de atestare fiscala emis de Directie Generala a Finantelor Publice Judetene, Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, copie certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului /autorizatie de functionare/alte documente echivalente (documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie simpla cu mentiunea “conform cu originalul”, caz in care va fi prezentat si originalul pentru conformitate)

13. Adresa la cere se depune oferta: Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia,   ROMÂNIA Tel/Fax : 0258813947, E - mail : office@albamont.ro.

14. Data limită pentru depunerea ofertei:  18.06.2010 ora 10:00

15. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 18.06.2010 ora 12:00 la sediul CETM Albamont- Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia,   ROMÂNIA

 

 

            Alaturat va transmitem documentatia de atribuire.

            Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel/fax.:  0258813947.

 

 

                                                                                                                   Reprezentant legal

                                                                                                          Moisa Vasile

Presedinte CETM Albamont


2010-06-09 09:59:00