10.08.2010 Anunt achizitie materiale publicitareANUNT DE INTENTIE

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică de furnizare «Achizitie materiale publicitare” din cadrul proiectului : « MANAGEMENTUL EFICIENT AL ARIILOR PROTEJATE DIN MUNTII APUSENI, JUDETUL ALBA – cod proiect RO-0024, contract nr. 5/RO 0024/ 08.12.2009.

 1. Obiectul contractului: Contract de servicii – Contract de furnizare – “Achizitie materiale publicitare” CPV: 22462000-6; 79820000-8
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: achizitie directa.
 3. Sursa de finantare a contractului: Mecanisnul Finaciar SEE
 4. Oferta depusă de ofertant trebuie sa cuprindă:
  • Propunere tehnica. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele revazute in Caietul de Sarcini.
  • Propunerea financiară – Formularul de oferta. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publică.
 5. Limba de redactare a ofertei: limba romana
 6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
 7. Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA si echivalent euro. Suma aferentă TVA-ului va fi explicată separat. Pentru ofertele exprimate in moneda euro, echivalenta leu- euro va fi efectuata la cursul inforeuro valabil pentru luna august anul 2010, adica 1 euro=4,2654 RON.
 8. Preţul ofertei este ferm în RON.
 9. NU se accepta actualizarea pretului contractului.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este: Pretul cel mai scazut. NU se acceptă oferte alternative.
 11. Documente care insotesc oferta: declaraţie privind eligibilitatea, declaraţia privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, propunerea tehnica si financiara.
 12. Documente care urmeaza a fi prezentate la contractare de catre ofertantul castigator:
  • Certificat de atestare fiscala emis de Directie Generala a Finantelor Publice Judetene,
  • Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale,
  • Copie certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului,
  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata)/autorizatie de functionare/alte documente echivalente.
 13. Adresa la cere se depune oferta: Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia, ROMÂNIA Tel/Fax : 0258813947, E-mail: office@albamont.ro
 14. Data limită pentru depunerea ofertei: 26.08.2010 ora 10:00
 15. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 26.08.2010 ora 10:00 la sediul CETM Albamont- Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia, ROMÂNIA
 16. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0258813947.

  Reprezentant legal

  Moisa Vasile

  Presedinte CETM Albamont


  2010-08-10 08:50:45